Pomoc w formie gorącego posiłku

Pomoc w formie gorącego posiłku

Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
Oświadczenia o stanie majątkowym.
W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

Przewidywany termin załatwienia
Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 pkt. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48 ust. 1 i 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950)
Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. 2006 Nr 25, poz. 186).

Pomocy udziela
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, nr tel. 81 821-50-40 tel/fax 81-821-50-72; e-mail: zakrzowek@ops.pl

Uwagi
Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 528 zł razy ilość członków rodziny.

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
dzieciom do 7 roku życia,
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
o ubóstwa,
o sieroctwa,
o bezdomności,
o bezrobocia,
o niepełnosprawności,
o długotrwałej lub ciężkiej choroby,
o przemocy w rodzinie,
o potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
o bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
o trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
o trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
o alkoholizmu lub narkomanii,
o zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
o klęski żywiołowej lub ekologicznej.
zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.