Ochrona danych osobowych

KARTA INFORMACYJNA

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

e-mail: zakrzowek@ops.pl, tel./fax (81) 821 50 72

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”), informujmy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRACYJNA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek  Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTARTORA Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek,
tel. 81/821 50 72,
adres e-mail: zakrzowek@ops.pl
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Dorota Dziewa

E-mail: iod@ops.zakrzowek.pl

CELE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Administratorze;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej  udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie:

a) przepisów prawa, w sytuacji kiedy jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach;

b) wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych do otrzymania danych osobowych na podstawie prawa;

c) umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępniania danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla były zebrane lub w inny  sposób przetwarzane,

-osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

-osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba ,której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, lub dochodzenia roszczeń,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych- danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania Realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;

-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,          wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych Osobowych (art.6 ust.1 lit a lub. art.9 ust lit. a RODO), Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej/jego

dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratora ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do realizacji celu.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administratorem danych osobowych beneficjentów programów: „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start” oraz „Karta Dużej Rodziny” jest Gmina Zakrzówek reprezentowana przez Wójta Gminy Zakrzówek.