Rehabilitacji w warunkach domowych finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

Rehabilitacja domowa przeznaczona jest dla każdego pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego lub domowej opieki długoterminowej.

Jakie są wymagania, aby skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji domowej:

 • Należy posiadać jeden z poniższych dokumentów:
  • orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupę inwalidzką
  • orzeczenie z ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • Skierowanie od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na rehabilitację w warunkach domowych.

Numer telefonu, który jest dedykowany dla pacjentów oraz osób chcących:

 • uzyskać informacje dotyczące rehabilitacji domowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
 • zapisać się na rehabilitacje

numer telefonu: + 48 453131631

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Rehabilitacji w warunkach domowych finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia została wyłączona

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Te inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
Poczucie komfortu, chęć stworzenia własnego miejsca, w którym czujemy się wygodnie i bezpiecznie, są ważne dla każdego, a zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem obu programów jest wzrost niezależnego życia oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Mieszkanie dla absolwenta

Jeden z modułów programu S-A-M skierowany jest do osób młodych, które rozpoczynają samodzielne życie, również zawodowe – jest to „Mieszkanie dla absolwenta”.

Program przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz chcą samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak własnego mieszkania w miejscowości, gdzie rozpoczęli pracę lub zamierzają ją podjąć.

Możesz skorzystać z programu, jeśli masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jesteś osobą z niepełnosprawnością narządu słuchu i masz orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Istotnym warunkiem jest posiadanie statusu absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku w programie.

Z programu mogą też skorzystać osoby, które opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Jeśli złożysz oświadczenie, że nie jesteś właścicielem mieszkania ani nie przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu w miejscowości, w której pracujesz lub poszukujesz pracy, możesz uzyskać dofinasowanie do wynajmu mieszkania, które spełnia twoje indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie do wynajmu takiego mieszkania lub domu jednorodzinnego jest udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Obecnie może to być nawet 60 miesięcy.

Dostępne mieszkanie

„Dostępne mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które w swoim mieszkaniu mają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Dzięki wsparciu PFRON mogą zamienić mieszkanie na inne, pozbawione barier architektonicznych. Program pozwala na otrzymanie dopłaty do zmiany mieszkania na takie, które znajduje się na parterze lub w blokach z windą do poziomu zero przed budynkiem.

„Dostępne mieszkanie” ma wspomóc niezależność osób z niepełnosprawnością, a także ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie mieszkania dostępnego. Mieszkanie wolne od wszelkich barier architektonicznych może być bowiem podstawą samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Jeśli poruszasz się na wózku inwalidzkim i masz mieszkanie lub dom, z którego nie możesz samodzielnie wyjść na zewnątrz na poziom zero przed budynkiem, możesz uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania lub domu w lokalizacji, która umożliwi samodzielne opuszczenie go. Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Istotnym warunkiem jest dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Co istotne, wysokość dofinansowania do mieszkania wolnego od barier jest zależna od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Niezwykle korzystną zmianą wprowadzoną w programie jest odstąpienie od dotychczasowego ograniczenia wsparcia dla osób powyżej 65 roku życia. To oznacza, że seniorzy poruszający się na wózkach inwalidzkich również mogą starać się o pomoc w programie „Dostępne mieszkanie”.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie złóż przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie https://sow.pfron.org.pl.

Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników powiatu, pod warunkiem że złożysz wniosek na swoim sprzęcie elektronicznym, który zapewnia transmisję danych.

Program realizuje samorząd powiatu, w którym mieszkasz.

Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu. Wniosek do programu „Dostępne mieszkanie” również możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

Szczegółowe informacje na temat programów uzyskasz w Oddziałach PFRON oraz na stronie internetowej:

„Mieszkanie dla absolwenta”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

„Dostępne mieszkanie”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

Samodzielność ściśle wiąże się z aktywnością w różnych obszarach życia. Aktywizacja zawodowa, rozwój integracji społecznej, a nawet rehabilitacja możliwe są w pełni tylko wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnością czują się komfortowo i mogą się samorealizować. Właśnie po to wdrażane są kolejne instrumenty pakietu „Samodzielność –Aktywność – Mobilność”, które w sposób znaczny podnoszą jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ została wyłączona

„Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać
w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie” została wyłączona

Program “Asystent rodziny na rok 2023”

W ramach Programu Gmina Zakrzówek uzyskała środki na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2030 zł.

Wysokość wkładu Gminy – 10 595 zł (89,92%)

Wysokość wkładu LUW – 2030 zł (16,08%)

Całkowita wartość – 12 625 zł

Opis zadania:

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program “Asystent rodziny na rok 2023” została wyłączona

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Zakrzówek otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie finansowe w kwocie 117 300 zł w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych oraz pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

Karta Zgłoszenia do Programu AOON 2024

Karta zakresu czynności Program AOON 2024

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej została wyłączona

Linia bezpośredniego wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU.

KIEDY DZWONIĆ NA NUMER 800 70 2222?

 • czujesz się stale przygnębiony,
 • nie dajesz sobie rady z codziennością,
 • przeżywasz kryzys emocjonalny,
 • znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia”,
 • nie radzisz sobie ze stresem,
 • nie chce Ci się żyć,
 • jesteś ofiarą przemocy,
 • zamartwiasz się o swój stan zdrowia,
 • myślisz, że „jest coś z Tobą nie tak”,
 • nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby.

NIE JESTEŚ SAM! NIE ZWLEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC! KIM SĄ OSOBY PRACUJĄCE W CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO?

W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc. Możesz porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.

W wyznaczonych godzinach w Centrum Wsparcia pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni.

Na stronie https://liniawsparcia.pl/ znajduje się informacja o dyżurach oraz lista ośrodków, w których osoby będące w kryzysie psychicznym jak i ich bliscy, znajdą informacje na temat miejsc w ich regionie świadczących specjalistyczną pomoc.

Dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy, samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY CENTRUM WSPARCIA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO?

Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, rozmowy, porady, wsparcia psychologicznego lub rozmowy z psychiatrą. Ponad to pod numerem Centrum Wsparcia można umówić się na rozmowę z prawnikiem lub pracownikiem socjalnym, jeśli istnieje taka potrzeba.

Poza wykonaniem połączenia na numer 800 70 2222 można poprzez stronę internetową https://liniawsparcia.pl/ nawiązać czat lub wysłać e-mail do specjalisty.

CZYM JEST KRYZYS PSYCHICZNY?

Kryzys psychiczny to moment, kiedy czujesz, że problemy Cię przerastają, czujesz, że więcej już nie udźwigniesz. Jego powodem może być także śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, ale także życie w ciągłym stresie. Przedłużanie się takiego stanu może prowadzić do depresji. Czasem załamaniu nerwowemu towarzyszą myśli samobójcze. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty.

NIE CZEKAJ! DAJ SOBIE POMÓC!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Linia bezpośredniego wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego została wyłączona

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2021 PLUS

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Dzięki realizacji programu z pomocy żywnościowej POPŻ w Gminie Zakrzówek  skorzystało 456 osób, z czego 217 stanowiły kobiety i 239 mężczyźni.  Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania celem wypełnienia skierowania i oświadczenia. Aby prawidłowo przeliczyć dochód rodziny/osoby należy przedstawić do wglądu pracownikowi socjalnemu następujące dokumenty:

– odcinek z renty/emerytury,

– zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie skierowania,

– dochód z gospodarstwa rolnego (ilość posiadanych ha przeliczeniowych),

– oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,

– inne dochody.

 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Zakrzówek przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z PCK Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

W działaniach towarzyszących uczestniczą podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021 PLUS

Podprogram 2021 PLUS jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca sierpnia 2023

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

 

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 PLUS obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 9,2 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
 • powidła śliwkowe 0,3 kg,
 1. Artykuły skrobiowe:
 • makaron jajeczny 2 kg,
 1. Artykuły mleczne:
 • mleko UHT 2 l,
 1. Artykuły mięsne:
 • szynka wieprzowa 0,9 kg,
 1. Cukier:
 • cukier biały 2 kg,
 1. Tłuszcze:
 • olej rzepakowy 2 l,

Podczas wydawania żywności w dniu 03.08.2023 r. wydane zostało:

 1. Powidła – 136,80 kg
 2. Makaron – 912,00 kg
 3. Mleko – 212,00 kg
 4. Szynka – 410,40 kg
 5. Cukier – 912,00 kg
 6. Olej – 912,00 kg

Łącznie: 3.495,20 kg

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2021 PLUS została wyłączona

Informacja o realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Zakrzówek otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie finansowe w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2023 w zakresie modułu 1 i 2  na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Przeznaczenie środków:

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Realizator zadania:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 82 500,00 zł, w tym:

 • dotacja celowa z budżetu państwa: 66 000,00 zł (80,00%)
 • środki własne gminy: 16 500,00 zł (20,00%)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:  01.01.2023 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja o realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” została wyłączona

Informacja o realizacji zadania pn. “Opieka 75+” na rok 2023

Gmina Zakrzówek otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki z Programu „Opieka 75+” na rok 2023 na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem Programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Przeznaczenie środków:

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2023,

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Realizator zadania:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 178 333,00 zł, w tym:

 • dotacja celowa z budżetu państwa: 106 998,00 zł (60,00%)
 • środki własne gminy: 71 332,00 zł (40,00%)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:  01.01.2023 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja o realizacji zadania pn. “Opieka 75+” na rok 2023 została wyłączona

Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Zwiększ limit zużycia energii elektrycznej do 3MWh w 2023 r!

18 października 2022  r.  weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz.269). Ustawa ta gwarantuje dodatkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny:

 • Stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023,
 • Zwiększenie limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh *

* Jeżeli odbiorcy nabędą uprawienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej w trakcie 2023 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których spełniali wymogi dotyczące nabycia uprawnień.

 

Po przekroczeniu limitu w wysokości 3 MWh, za każdą zużytą kWh będzie rozliczany wg cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio według ceny wolnorynkowej (obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii).

W jaki sposób wnioskować o przyznanie limitu 3 MWh przez posiadacza Karty Dużej Rodziny?

 • Posiadacz Karty powinien złożyć OŚWIADCZENIE do przedsiębiorstwa energetycznego (wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią lub dystrybucją energii elektrycznej) o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających uznać go za odbiorcę uprawnionego.
 • Składając oświadczenie posiadacz Karty podaje numer Karty Dużej Rodziny
  i załącza kopię tej Karty (przedsiębiorstwo może żądać do wglądu ważną Kartę).

Rodzic, który nabył uprawnienia do KDR w trakcie 2023 r. lub nabył nieruchomość może złożyć oświadczenie, jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Termin składania oświadczenia:

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Zwiększ limit zużycia energii elektrycznej do 3MWh w 2023 r! została wyłączona