Nabór kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku prowadzi nabór kandydatów do bazy kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata.

Dodatkowych informacji udzielają:

Elżbieta Sumera – Stanowisko ds. Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku

Angelika Marcinkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku

tel. 81 821-50-65

e-mail: esumera@ops.zakrzowek.pl

e-mail: zakrzowek@ops.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

 • CV,
 • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w związku z RODO.

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku w formie papierowej na adres:

 1. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

Wzór oświadczenia:

wzór_oświadczenia

Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np. podarować lub sprzedać swojego majątku, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie).

Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie), rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora. Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W przeciwnym razie jest wyłącznie doradcą.

Wynagrodzenie

Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna lub kuratora, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Kto może zostać opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nabór kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. została wyłączona

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuje, że wnioski na pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa edycja 2019-2020 będą przyjmowane w okresie od sierpnia do września 2019.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że od dnia 24 lipca 2019 roku do dnia 12 sierpnia 2019 roku przyjmowane są wnioski w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł III – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Szczegóły dotyczące Programu zawarte są na stronie internetowej www.pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł III została wyłączona

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

Trzecia transza pomocy żywnościowej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Trzecia transza pomocy żywnościowej została wyłączona

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie 2 pralki wirnikowe dla swoich podopiecznych. Jeżeli ktoś z mieszkańców miałby do nieodpłatnego przekazania bardzo prosimy o kontakt pod nr 81 821 50 65.

Kierownik OPS Angelika Marcinkowska

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania UWAGA! została wyłączona

Informacja

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Program Pomocy Dzieciom

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program Pomocy Dzieciom została wyłączona

Zaproszenie na warsztaty kulinarno-ekonomiczne

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Zakrzówku  zaprasza  beneficjentów  korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020  na  działania towarzyszące, w ramach których odbędą się warsztaty kulinarno-ekonomiczne.

Warsztaty kulinarne odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24B w dniu 8 marca 2019 roku od godziny 10.00.

Celem prowadzonych warsztatów kulinarnych i ekonomicznych jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw i wykorzystania produktów spożywczych,
 • nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia   gospodarstwa   domowego   z  uwzględnieniem  wszystkich  finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym produktów żywnościowych,
 • zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej,
 • przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem ww. produktów,
 • prawidłowego gospodarowania budżetem domowym.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na warsztaty kulinarno-ekonomiczne została wyłączona