Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Zwiększ limit zużycia energii elektrycznej do 3MWh w 2023 r!

18 października 2022  r.  weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz.269). Ustawa ta gwarantuje dodatkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny:

  • Stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023,
  • Zwiększenie limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh *

* Jeżeli odbiorcy nabędą uprawienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej w trakcie 2023 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których spełniali wymogi dotyczące nabycia uprawnień.

 

Po przekroczeniu limitu w wysokości 3 MWh, za każdą zużytą kWh będzie rozliczany wg cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio według ceny wolnorynkowej (obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii).

W jaki sposób wnioskować o przyznanie limitu 3 MWh przez posiadacza Karty Dużej Rodziny?

  • Posiadacz Karty powinien złożyć OŚWIADCZENIE do przedsiębiorstwa energetycznego (wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią lub dystrybucją energii elektrycznej) o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających uznać go za odbiorcę uprawnionego.
  • Składając oświadczenie posiadacz Karty podaje numer Karty Dużej Rodziny
    i załącza kopię tej Karty (przedsiębiorstwo może żądać do wglądu ważną Kartę).

Rodzic, który nabył uprawnienia do KDR w trakcie 2023 r. lub nabył nieruchomość może złożyć oświadczenie, jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Termin składania oświadczenia:

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.