Program „Rodzina 500 plus”

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w formie papierowej można pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku od dnia 29.03.2016 r.

Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r.

Wszelkie informacje udzielane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku pod nr tel.  81 821-50-72.

W województwie Lubelskim uruchomiony jest specjalny numer kontaktowy, za pośrednictwem, którego można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus” tel. 81 74 24 240.

 Świadczenie wychowawcze

 KOMU PRZYSŁUGUJE

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.
 • posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA!

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dzieci przysługuje, W PRZYPADKU OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECI TJ. panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

NIE MA WYMOGU ZASĄDZENIA ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNEGO NA RZECZ DZIECKA OD JEGO RODZICA

WYSOKOŚĆ I KRYTERIUM DOCHODOWE

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze i/lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało  tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc.

WNIOSEK

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata  następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 1 lipca 2016r. włącznie, prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016r. (świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.)

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY

Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko będzie musiał dołączyć do wniosku:

 • oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym- jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie będzie trzeba składać                                     w przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

OKRES ZASIŁKOWY

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy 30 września 2017 r.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załączniki do wniosku (dla osób składających wniosek na pierwsze/jedyne dziecko i kolejne):

Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.