Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – “Becikowe”

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Zapomoga przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka oraz które przysposobiły dziecko).

Zapomoga przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

UWAGA!!
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Druk wniosku można pobrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku lub ze strony internetowej Ośrodka.

Wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego (oryginał do wglądu) , zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym co najmniej jedną wizytę lekarską w czasie ciąży oraz oryginałem skróconego aktu urodzenia dziecka należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24.