PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2021 PLUS

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Dzięki realizacji programu z pomocy żywnościowej POPŻ w Gminie Zakrzówek  skorzystało 456 osób, z czego 217 stanowiły kobiety i 239 mężczyźni.  Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania celem wypełnienia skierowania i oświadczenia. Aby prawidłowo przeliczyć dochód rodziny/osoby należy przedstawić do wglądu pracownikowi socjalnemu następujące dokumenty:

– odcinek z renty/emerytury,

– zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie skierowania,

– dochód z gospodarstwa rolnego (ilość posiadanych ha przeliczeniowych),

– oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,

– inne dochody.

 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Zakrzówek przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z PCK Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

W działaniach towarzyszących uczestniczą podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021 PLUS

Podprogram 2021 PLUS jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca sierpnia 2023

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

 

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 PLUS obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 9,2 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
 • powidła śliwkowe 0,3 kg,
 1. Artykuły skrobiowe:
 • makaron jajeczny 2 kg,
 1. Artykuły mleczne:
 • mleko UHT 2 l,
 1. Artykuły mięsne:
 • szynka wieprzowa 0,9 kg,
 1. Cukier:
 • cukier biały 2 kg,
 1. Tłuszcze:
 • olej rzepakowy 2 l,

Podczas wydawania żywności w dniu 03.08.2023 r. wydane zostało:

 1. Powidła – 136,80 kg
 2. Makaron – 912,00 kg
 3. Mleko – 212,00 kg
 4. Szynka – 410,40 kg
 5. Cukier – 912,00 kg
 6. Olej – 912,00 kg

Łącznie: 3.495,20 kg

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2021 PLUS została wyłączona

Informacja o realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Zakrzówek otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie finansowe w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2023 w zakresie modułu 1 i 2  na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Przeznaczenie środków:

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Realizator zadania:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 72 500,00 zł, w tym:

 • dotacja celowa z budżetu państwa: 58 000,00 zł (80,00%)
 • środki własne gminy: 14 500,00 zł (20,00%)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:  01.01.2023 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja o realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu” została wyłączona

Informacja o realizacji zadania pn. “Opieka 75+” na rok 2023

Gmina Zakrzówek otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki z Programu „Opieka 75+” na rok 2023 na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem Programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Przeznaczenie środków:

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2023,

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Realizator zadania:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 178 333,00 zł, w tym:

 • dotacja celowa z budżetu państwa: 106 998,00 zł (60,00%)
 • środki własne gminy: 71 332,00 zł (40,00%)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:  01.01.2023 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja o realizacji zadania pn. “Opieka 75+” na rok 2023 została wyłączona

Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Zwiększ limit zużycia energii elektrycznej do 3MWh w 2023 r!

18 października 2022  r.  weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz.269). Ustawa ta gwarantuje dodatkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny:

 • Stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023,
 • Zwiększenie limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh *

* Jeżeli odbiorcy nabędą uprawienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej w trakcie 2023 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których spełniali wymogi dotyczące nabycia uprawnień.

 

Po przekroczeniu limitu w wysokości 3 MWh, za każdą zużytą kWh będzie rozliczany wg cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio według ceny wolnorynkowej (obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii).

W jaki sposób wnioskować o przyznanie limitu 3 MWh przez posiadacza Karty Dużej Rodziny?

 • Posiadacz Karty powinien złożyć OŚWIADCZENIE do przedsiębiorstwa energetycznego (wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią lub dystrybucją energii elektrycznej) o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających uznać go za odbiorcę uprawnionego.
 • Składając oświadczenie posiadacz Karty podaje numer Karty Dużej Rodziny
  i załącza kopię tej Karty (przedsiębiorstwo może żądać do wglądu ważną Kartę).

Rodzic, który nabył uprawnienia do KDR w trakcie 2023 r. lub nabył nieruchomość może złożyć oświadczenie, jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Termin składania oświadczenia:

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Zwiększ limit zużycia energii elektrycznej do 3MWh w 2023 r! została wyłączona

Działania na rok 2023 w projekcie „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie”

Działania na 2023 rok

Działania Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

 • Skrzynki obywatelskie w środowisku wiejskim.
 • Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego i Innowacji na rzecz dobra wspólnego w gminie.
 • Realizacja inicjatyw i innowacji lokalnych w środowiskach wiejskich.
 • Gala innowacji wiejskich i zawarcie porozumień środowisk wiejskich na rzecz dobra wspólnego.

O projekcie:

Projekt: „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie”

Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Realizator:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Chrzanowie

Termin realizacji: od 08.2021 do 09.2023 roku

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego środowisk wiejskich w woj. lubelskim i woj. małopolskim oraz reprezentatywności ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej woj. lubelskiego i woj. małopolskiego, w tym przede wszystkim za pomocą profesjonalizacji członków/kiń KGW, OSP, przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek, Rad Sołeckich, a także środowisk wiejskich w terminie od 01.08.2021 roku -30.09.2023 roku. Projekt wzmacnia środowiska wiejskie poprzez działania skierowane do przedstawicieli: Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Rad Sołeckich , przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek i środowisk wiejskich. W projekcie przewidziano kompleksowe wsparcie mające na celu wzmocnić potencjał środowisk wiejskich poprzez wzmacnianie roli lokalnych liderów z w/w organizacji i środowisk oraz ich kompetencji, a także działania mające zaangażować społeczność lokalną w aktywne życie publiczne i realizację inicjatyw oraz innowacji w wiejskich środowiskach lokalnych.

Miejsce realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w 5 gminach woj. lubelskiego: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek i 2 gminach woj. małopolskiego: Babice, Trzebinia.

Działania w projekcie odbędą się na terenie sołectw położonych w 5 gminach: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek z woj. lubelskiego i 2 gminach: Babice, Trzebinia z woj. małopolskiego, w których działają: KGW i OSP i Rada Sołecka oraz Sołtys/Sołtyska – będą to UP w projekcie. Miejsce realizacji zadań w projekcie obejmuje teren woj. lubelskiego – 5 gmin i woj. małopolskiego – 2 gminy, gdyż w tych gminach działają licznie i prężnie: KGW, OSP i Rady Sołeckie.

 

Pliki do pobrania:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Działania na rok 2023 w projekcie „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie” została wyłączona

Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej

Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej

Mieszkańcy Gminy Zakrzówek!

Gmina Zakrzówek przystąpiła do sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej. Zawiadamiam  o rozpoczęciu przyjmowania wniosków na zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł/t  (koszt transportu płatny dodatkowo).

Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania upływa 30 listopada 2022 roku.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych ( tj. 1,5 t do końca 2022 i 1,5 t od 1 stycznia 2023 r.).

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod        nr tel.: (81) 82-15-072 oraz (81) 82-15-065.

Wzór wniosku w załączniku:

Wniosek

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej została wyłączona

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuję, że trwa nabór skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Skierowania są dostępne w OPS Zakrzówek, aby prawidłowo przeliczyć dochód rodziny/osoby należy przedstawić do wglądu pracownikowi socjalnemu następujące dokumenty:

– odcinek z renty/emerytury,

– zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie skierowania,

– dochód z gospodarstwa rolnego (ilość posiadanych ha przeliczeniowych),

– oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,

– inne dochody.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30.11.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 została wyłączona

Zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku

Już w drugim tygodniu sierpnia rozpoczynamy zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku.
Zajęcia będą odbywały się w piątki w godz. 13:00-16:00. W trakcie spotkań w Sali Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek będziemy rozwijać zainteresowania i umiejętności dzieci poprzez grupowe zajęcia plastyczne, techniczne i sportowe. 
W ramach wspólnych zajęć odbywać się będą również różnego rodzaju warsztaty psychoedukacyjne. Dzieci objęte wsparciem Programu Umacniania Rodziny będą mogły również korzystać z posiłku, jak również brać udział w wycieczkach i wyjazdach o charakterze edukacyjno- rekreacyjnym.
Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” to działania o charakterze profilaktycznym, które skierowane są do rodzin, które doświadczają różnego rodzaju trudności życiowych tj. problemy natury zdrowotnej, ekonomicznej czy kryzysy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach Programu oferujemy zajęcia świetlicowe, wsparcie psychologiczne, pomoc edukacyjną, wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo prawne, udział w wyjazdach i wycieczkach rodzinnych, jak również pomoc rzeczową.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku została wyłączona

Pomoc pracowników ZUS przy wypełnianiu wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że w dniu 17 marca w godzinach 9:00 – 13:00 pracownicy ZUS w Kraśniku będą udzielać pomocy przy składaniu wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojej obecności pod numerem telefonu 81 821-50-72.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc pracowników ZUS przy wypełnianiu wniosków została wyłączona

Pomoc dla Ukrainy

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc dla Ukrainy została wyłączona