O nas

Jesteśmy samorządową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom w “przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Nikogo więc nie wyręczamy lecz wspólnie poszukujemy rozwiązań i służymy wsparciem w sytuacjach, z którymi człowiek często nie może poradzić sobie sam.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy i Wójta Gminy Zakrzówek.
Do zadań tych należy w szczególności
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Do postępowania, prowadzenia i wydawania indywidualnych decyzji w zakresie spraw pomocy społecznej należących do właściwości gminy, świadczeń rodzinnych, oraz sprawach administracyjnych należących do przedmiotu wszystkich działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku upoważniony jest Kierownik OPS w Zakrzówku.
Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o Pomocy Społecznej, Świadczeniach Rodzinnych oraz Świadczeniach Funduszu Alimentacyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia wszystkim mieszkańcom gminy Zakrzówek, jeżeli powodem oczekiwania pomocy jest:
– ubóstwo,
– bezrobocie,
– długotrwała lub ciężka choroba,
– sieroctwo,
– niepełnosprawność,
– przemoc w rodzinie,
– bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
– brak umiejętności w przystosowaniu do życia dla opuszczających zakłady karne;
– zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności;

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku

Monika Kołtun