Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

CEL PROGRAMU

Głównym założeniem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

W ramach Programu realizowane są moduły:

1 Moduł dla dzieci i młodzieży;

2 Moduł dla osób dorosłych (za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego);

Moduł 1 i 2 –  zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz obejmuje pomocą osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore, niepełnosprawne i samotne w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

SPOSÓB REALIZACJI

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Na 2024 kwota planowana wartość programu opiewa na 72 500,00 zł przy czym dotacja z budżetu państwa to 58 000,00 zł przy zakładanym wkładzie własny gminy na kwotę  14 500,00 zł. W roku 2023 koszt programu wyniósł 82 500 zł przy wkładzie własnym gminy w kwocie 16 500,00 zł. Liczba dzieci objętych ciepłym posiłkiem to 68.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.