„Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89103&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” została wyłączona

Kolonie dla dzieci rolników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuje o możliwości skorzystania z kolonii dla dzieci rolników organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych w Lublinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w OPS Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 lub pod numerem telefonu 081 82 15 072.

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Kolonie dla dzieci rolników została wyłączona

Projekt “Skuteczni w działaniu” edycja 2

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Projekt “Skuteczni w działaniu” edycja 2 została wyłączona

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

CEL PROGRAMU

Głównym założeniem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

W ramach Programu realizowane są moduły:

1 Moduł dla dzieci i młodzieży;

2 Moduł dla osób dorosłych (za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego);

Moduł 1 i 2 –  zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz obejmuje pomocą osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore, niepełnosprawne i samotne w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

SPOSÓB REALIZACJI

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Na 2024 kwota planowana wartość programu opiewa na 72 500,00 zł przy czym dotacja z budżetu państwa to 58 000,00 zł przy zakładanym wkładzie własny gminy na kwotę  14 500,00 zł. W roku 2023 koszt programu wyniósł 82 500 zł przy wkładzie własnym gminy w kwocie 16 500,00 zł. Liczba dzieci objętych ciepłym posiłkiem to 68.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 została wyłączona

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2024

CEL PROGRAMU

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem Moduł I wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich. Planowane jest uruchomienie w gminie 5 środowisk pomocy sąsiedzkiej przy wnioskowanej kwocie dotacji z budżetu państwa na ten cel 50 400,00 zł, przy wkładzie własnym gminy 12 600,00 zł, wartość programu 63 000,00 zł.

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi w siedzibie OPS lub telefonicznie pod nr 818215065.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2024 została wyłączona

Program Opieka 75+

CEL PROGRAMU

Opieka 75+ to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest realizowany przez samorządy i polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 lat, w miejscach ich zamieszkania.

W 2023 roku wartość realizacji zadania wyniosła 179 926,27 zł z tego pozyskana kwota dotacji z budżetu państwa wyniosła 106 998,00 zł. Ze wsparcia skorzystało 15 osób.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program Opieka 75+ została wyłączona

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku prowadzi nabór wniosków do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2024. Celem realizacji projektu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program zakłada udzielenie bezpośredniego wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dofinasowanie pozyskane na ten cel ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2024 wynosi 28 764,00 zł i zakłada objęcie wsparciem 5 rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Kartę zgłoszenia do Programu w wersji papierowej należy uzupełnić/wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  Zakrzówku, kartę w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP: na adres /OPS-Zakrzowek/SktytkaESP.

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”

Plik DOC, Plik PDF

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 została wyłączona

Pomoc żywnościowa 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuję, że trwa nabór skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – PODPROGRAM 2023.

Kryterium dochodowe stanowi 265% kryterium ustawowego  uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2.056,40 zł,

– dla osoby w rodzinie – 1.590,00 zł

Skierowania są dostępne w OPS Zakrzówek, aby prawidłowo przeliczyć dochód rodziny/osoby należy przedstawić do wglądu pracownikowi socjalnemu następujące dokumenty:

– odcinek z renty/emerytury,

– zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie skierowania,

– dochód z gospodarstwa rolnego (ilość posiadanych ha przeliczeniowych),

– oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,

– inne dochody.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31.05.2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc żywnościowa 2024 została wyłączona

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku prowadzi nabór wniosków do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ogranicza skutki niepełnosprawności, stymuluje osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia.

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne do ww. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami zawartymi w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Dofinansowanie pozyskane na ten cel ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2024 wynosi 117 300,00 zł i zakłada objęcie takim wsparciem 6 osób z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia do Programu można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek.

Więcej informacji o Programie można znaleźć pod linkiem:

PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2024

Kartę zgłoszenia do Programu w wersji papierowej należy uzupełnić/wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  Zakrzówku, kartę w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP: na adres /OPS-Zakrzowek/SktytkaESP.

Karta zgłoszenia do Programu:

Plik DOC, Plik PDF 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 została wyłączona

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku – dodatek osłonowy w 2024 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówek informuje, że od stycznia 2024 roku można składać wniosek o dodatek osłonowy. 

Wnioski można składać:

 • papierowo – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku. Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2022 z uwzględnieniem waloryzacji  o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 roku. Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji, lecz informacji o przyznanym dodatku osłonowym. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W razie pytań, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku służą pomocą pod numerem tel. 81 8215065, 81 8215072.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku – dodatek osłonowy w 2024 roku. została wyłączona