Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Zwiększ limit zużycia energii elektrycznej do 3MWh w 2023 r!

18 października 2022  r.  weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz.269). Ustawa ta gwarantuje dodatkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny:

 • Stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023,
 • Zwiększenie limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh *

* Jeżeli odbiorcy nabędą uprawienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej w trakcie 2023 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których spełniali wymogi dotyczące nabycia uprawnień.

 

Po przekroczeniu limitu w wysokości 3 MWh, za każdą zużytą kWh będzie rozliczany wg cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio według ceny wolnorynkowej (obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii).

W jaki sposób wnioskować o przyznanie limitu 3 MWh przez posiadacza Karty Dużej Rodziny?

 • Posiadacz Karty powinien złożyć OŚWIADCZENIE do przedsiębiorstwa energetycznego (wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią lub dystrybucją energii elektrycznej) o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających uznać go za odbiorcę uprawnionego.
 • Składając oświadczenie posiadacz Karty podaje numer Karty Dużej Rodziny
  i załącza kopię tej Karty (przedsiębiorstwo może żądać do wglądu ważną Kartę).

Rodzic, który nabył uprawnienia do KDR w trakcie 2023 r. lub nabył nieruchomość może złożyć oświadczenie, jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Termin składania oświadczenia:

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Zwiększ limit zużycia energii elektrycznej do 3MWh w 2023 r! została wyłączona

Działania na rok 2023 w projekcie „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie”

Działania na 2023 rok

Działania Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

 • Skrzynki obywatelskie w środowisku wiejskim.
 • Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego i Innowacji na rzecz dobra wspólnego w gminie.
 • Realizacja inicjatyw i innowacji lokalnych w środowiskach wiejskich.
 • Gala innowacji wiejskich i zawarcie porozumień środowisk wiejskich na rzecz dobra wspólnego.

O projekcie:

Projekt: „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie”

Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Realizator:

 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Chrzanowie

Termin realizacji: od 08.2021 do 09.2023 roku

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego środowisk wiejskich w woj. lubelskim i woj. małopolskim oraz reprezentatywności ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej woj. lubelskiego i woj. małopolskiego, w tym przede wszystkim za pomocą profesjonalizacji członków/kiń KGW, OSP, przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek, Rad Sołeckich, a także środowisk wiejskich w terminie od 01.08.2021 roku -30.09.2023 roku. Projekt wzmacnia środowiska wiejskie poprzez działania skierowane do przedstawicieli: Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Rad Sołeckich , przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek i środowisk wiejskich. W projekcie przewidziano kompleksowe wsparcie mające na celu wzmocnić potencjał środowisk wiejskich poprzez wzmacnianie roli lokalnych liderów z w/w organizacji i środowisk oraz ich kompetencji, a także działania mające zaangażować społeczność lokalną w aktywne życie publiczne i realizację inicjatyw oraz innowacji w wiejskich środowiskach lokalnych.

Miejsce realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w 5 gminach woj. lubelskiego: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek i 2 gminach woj. małopolskiego: Babice, Trzebinia.

Działania w projekcie odbędą się na terenie sołectw położonych w 5 gminach: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek z woj. lubelskiego i 2 gminach: Babice, Trzebinia z woj. małopolskiego, w których działają: KGW i OSP i Rada Sołecka oraz Sołtys/Sołtyska – będą to UP w projekcie. Miejsce realizacji zadań w projekcie obejmuje teren woj. lubelskiego – 5 gmin i woj. małopolskiego – 2 gminy, gdyż w tych gminach działają licznie i prężnie: KGW, OSP i Rady Sołeckie.

 

Pliki do pobrania:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Działania na rok 2023 w projekcie „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie” została wyłączona

Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej

Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej

Mieszkańcy Gminy Zakrzówek!

Gmina Zakrzówek przystąpiła do sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej. Zawiadamiam  o rozpoczęciu przyjmowania wniosków na zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł/t  (koszt transportu płatny dodatkowo).

Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania upływa 30 listopada 2022 roku.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych ( tj. 1,5 t do końca 2022 i 1,5 t od 1 stycznia 2023 r.).

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod        nr tel.: (81) 82-15-072 oraz (81) 82-15-065.

Wzór wniosku w załączniku:

Wniosek

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej została wyłączona

Zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku

Już w drugim tygodniu sierpnia rozpoczynamy zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku.
Zajęcia będą odbywały się w piątki w godz. 13:00-16:00. W trakcie spotkań w Sali Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek będziemy rozwijać zainteresowania i umiejętności dzieci poprzez grupowe zajęcia plastyczne, techniczne i sportowe. 
W ramach wspólnych zajęć odbywać się będą również różnego rodzaju warsztaty psychoedukacyjne. Dzieci objęte wsparciem Programu Umacniania Rodziny będą mogły również korzystać z posiłku, jak również brać udział w wycieczkach i wyjazdach o charakterze edukacyjno- rekreacyjnym.
Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” to działania o charakterze profilaktycznym, które skierowane są do rodzin, które doświadczają różnego rodzaju trudności życiowych tj. problemy natury zdrowotnej, ekonomicznej czy kryzysy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach Programu oferujemy zajęcia świetlicowe, wsparcie psychologiczne, pomoc edukacyjną, wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo prawne, udział w wyjazdach i wycieczkach rodzinnych, jak również pomoc rzeczową.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku została wyłączona

Pomoc pracowników ZUS przy wypełnianiu wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że w dniu 17 marca w godzinach 9:00 – 13:00 pracownicy ZUS w Kraśniku będą udzielać pomocy przy składaniu wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojej obecności pod numerem telefonu 81 821-50-72.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc pracowników ZUS przy wypełnianiu wniosków została wyłączona

Pomoc dla Ukrainy

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc dla Ukrainy została wyłączona

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny bierze udział w organizacji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku potrwa on od 21 do 27 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem została wyłączona

Akademia Rozwoju – Program dla kobiet

Informuję, że Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy
Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie
kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności
cenionych na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez
zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online.
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – program edukacyjny przewiduje naukę
obsługi wygodnych narzędzi internetowych, które są przydatne w rozwoju
zawodowym. Uczestniczki dowiedzą się między innymi, jak wykorzystywać narzędzia
online, tworzyć i zarządzać stronami www czy samodzielnie stworzyć chatbot i go
zaimplementować na stronie internetowej. Dodatkowo, uczestniczki poznają podstawy
prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i prawnej, a także
dowiedzą się jak korzystać z metody myślenia projektowego (design thinking) we
własnych projektach społecznych i zawodowych. W ramach Programu zapewnione
będą również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje
mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet w różnym wieku.
Rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny
na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju. Dzięki rejestracji, każda
z uczestniczek otrzyma dostęp do zajęć i dodatkowych materiałów edukacyjnych.
Ponadto, osoby zarejestrowane w Programie zostaną zaproszone do udziału
w wydarzeniach społecznościowych – spotkaniach z mentorami, coachami – podczas
których otrzymają dodatkowe wsparcie motywacyjne i szansę na wzmocnienie swoich
relacji społecznych i biznesowych.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Rozwoju – Program dla kobiet została wyłączona

„Korpus Wsparcia Seniorów”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku planuje przystąpić do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie Modułu I. W związku z tym informujemy, że w celu rozeznania potrzeb osób w wieku  65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia mogą się do nas zgłaszać aby ustalić ich potrzeby m.in. w czynnościach życia codziennego.

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług w zakresie określonym w programie.

Zgłoszenia można kierować osobiście w siedzibie OPS Zakrzówek do pracownika socjalnego lub  telefonicznie  pod nr  81-8215065. Termin zgłoszeń upływa do środy 23.02.2022r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Korpus Wsparcia Seniorów” została wyłączona

Efekty realizacji programu POPŻ Podprogram 2020

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Efekty realizacji programu POPŻ Podprogram 2020 została wyłączona