„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku prowadzi nabór wniosków do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2024. Celem realizacji projektu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program zakłada udzielenie bezpośredniego wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dofinasowanie pozyskane na ten cel ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2024 wynosi 28 764,00 zł i zakłada objęcie wsparciem 5 rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Kartę zgłoszenia do Programu w wersji papierowej należy uzupełnić/wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  Zakrzówku, kartę w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP: na adres /OPS-Zakrzowek/SktytkaESP.

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”

Plik DOC, Plik PDF

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.