Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakrzówek

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakrzówek.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od:
1) wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z uczniem ubiegającym się o przyznanie świadczenia pomocy materialnej i może wynosić miesięcznie określony poniżej procent kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie w % od kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie w % od kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
od 0 do 60 od 100 do 200
powyżej 60 od 80 do 130

2) wysokość stypendium szkolnego może ulec zwiększeniu o 5 % ponad procent określony w tabeli powyżej w przypadku, gdy w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, komputera i jego oprzyrządowania, programów komputerowych i innych programów edukacyjnych,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia sportowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
d) opłat za korzystanie z Internetu, udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę, wyżywienie oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem,
4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych przedmiotów niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

2. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust.1, nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w §3 ust.1 pkt.1-3 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków, faktur oraz innych dowodów wpłat, a w przypadku, o którym mowa w §3 ust.1 pkt.1 lit.c, na podstawie oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia oraz zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły potwierdzającego ten fakt i jego edukacyjny charakter.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w §3 ust.1 pkt.4 regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem.
3. Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust.2 będzie wydawana w szkołach usytuowanych na terenie gminy, do których uczęszczają uczniowie, a w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem gminy w Urzędzie Gminy Zakrzówek.
4. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o której mowa w §3 ust.1 pkt.1-3 i ust.2 regulaminu wypłacane są gotówką lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi, na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.

Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 5. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), nie bierze się pod uwagę.

Podstawa prawna: